Header of Agriculture

New Theory ทฤษฎีใหม่: การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ
ทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริใหม่ ที่บัดนี้ได้รับการพิสูจน์ และยอมรับกันอย่าง กว้างขวาง ในหมู่เกษตรกรไทยแล้วว่า พระราชดำริของพระองค์เกิดขึ้นด้วย พระอัจฉริภาพสูงส่ง ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
New Theory ทฤษฎีป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญ้าแฝก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาก ารชะล้างพังทลายของดิน และการสูญเสียหน้าดิน ที่อุดมสมบูรณ์ จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของ “หญ้าแฝก” ซึ่งเป็น พืชพื้นบ้านของไทย ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ในการช่วยป้องกัน การชะล้างพังทลายของ หน้าดิน และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดิน
New Theory โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมทางหลวง  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยได้กำหนดเป็นนโยบาย ให้หน่วยงานด้านบำรุงทาง และก่อสร้างทาง ดำเนินการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เชิงลาดถนน ในสายทางต่างๆ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 119 สายทาง ปริมาณกล้าที่ปลูก ไม่น้อยกว่า 6,700,000 กล้า
Aggrevating the Soil ทฤษฎี "แกล้งดิน" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดิน เริ่มจาก "แกล้งดินให้เปรี้ยว" ด้วยการ ทำให้ดินแห้ง และเปียกสลับกันไป ถึงขั้น "แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด" จนกระทั่งถึงจุดที่ พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าว ให้สามารถ ปลูกพืชได้
Self Reliance Theory ทฤษฎีการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกร (Self Reliance Theory)
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับ การพัฒนาชนบทที่สำคัญ คือ การที่ทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนา ให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก กิจกรรมและโครงการตามแนว พระราชดำริ ที่ดำเนินการอยู่หลายพื้นที่ทั่วประเทศในปัจจุบันนั้น ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมาย สุดท้าย อยู่ที่การพึ่งตนเองได้ของราษฎรทั้งสิ้น
Cooperative โครงการจัดสรรที่ดินนิคมสหกรณ์สวรรคโลก เฉลิมพระเกียรติ
มูลนิธิสายใจไทยฯ จึงได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรจัดทำโครงการ จัดสรรที่ดิน ที่นิคมสหกรณ์สวรรคโลก อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ในพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ เพื่อจัดสรรให้แก่สมาชิกสายใจไทย 100 ราย พร้อมการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ประจำในระยะยาว
Cooperative ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์บริการ และพัฒาลุ่มน้ำปายเมื่อปี ๒๕๒๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางและเป็นตัวอย่าง ในการพัฒนาพื้นที่ราบในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมุ้งเน้นในเรื่องของการส่งเสริม การประกอบอาชีพของราษฏร

กลับไปหน้าแรก | ติดต่อผู้จัดทำข้อมูล | ร่วมเทิดพระเกียรติ | เครือข่ายกาญจนาภิเษก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Agriculture Energy Environment Medicine and Public Health Water Management Telecommunication Education Culture Information Technology