Header of Culture

His Majesty the King and Culture Development รัชกาลที่ ๙ กับการพัฒนางานทางวัฒนธรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชวาทไว้ว่า พัฒนา คือ มุ่งให้เกิดความเจริญ มั่นคงก้าวหน้า มุ่งให้ทุกคนมีความสุขสบาย

กลับไปหน้าแรก | ติดต่อผู้จัดทำข้อมูล | ร่วมเทิดพระเกียรติ | เครือข่ายกาญจนาภิเษก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Agriculture Energy Environment Medicine and Public Health Water Management Telecommunication Education Culture Information Technology