Header of Energy

Replacement Energy Project โครงการน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์ยาก ของประชาชน ชาวไทย ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของแหล่งพลังงาน ทดแทน ที่สามารถนำมาใช้งานในประเทศ ยามเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง
Intellectual Property สิทธิบัตรน้ำมันปาล์ม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงขอจดสิทธิบัตร ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2544 ได้สิทธิบัตรเลขที่ 10764 ในชื่อ "การใช้น้ำมันปาล์ม กลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล"

กลับไปหน้าแรก | ติดต่อผู้จัดทำข้อมูล | ร่วมเทิดพระเกียรติ | เครือข่ายกาญจนาภิเษก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Agriculture Energy Environment Medicine and Public Health Water Management Telecommunication Education Culture Information Technology