Header of Environment

Chaipattana Turbine กังหันน้ำชัยพัฒนา
จากการที่สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลง เกิดเป็นภาวะมลพิษ อันเกิดจากน้ำเน่าเสียที่มี อัตราและปริมาณสูงขึ้น จนยากแก่การแก้ไขให้บรรเทา เบาบาง และกลับมีแนวโน้ม รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานพระราชดำริให้ ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ แบบประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถผลิตขึ้นได้เองในประเทศ
Oxidation Pond, Sedimaental Pond Lagoon Treatment หลักการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติแบบบ่อผึ่ง หรือบ่อตกตะกอน และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
"...ปัญหาสำคัญคือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ำเสียกับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทำไม่ยากนัก ในทางเทคโนโลยีทำได้ และในเมืองไทยเองก็ทำได้... ทำได้ แต่ที่ที่ทำนั้น ต้องมีที่สัก 5,000 ไร่... ขอให้ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ มาช่วย ร่วมกันทำ ทำได้แน่..." (พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช)
Dilution หลักการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้เจือจาง (Dilution)
หลักการบำบัดน้ำเสีย โดยการทำให้เจือจาง (Dilution) ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมา จากพระราชดำริ "น้ำดีไล่น้ำเสีย" โดยใช้หลักการตามธรรมชาติ แห่งแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) การใช้น้ำคุณภาพดี มาช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสีย หรือที่เรียกกันว่า "น้ำดี ไล่น้ำเสีย" นั้น ได้แก่การใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้ำเน่าเสียออกไป และช่วยให้น้ำ เน่าเสีย มีสภาพเจือจางลง
Filtration หลักการบำบัดน้ำเสียโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา (Filtration)
หลักการบำบัดน้ำเสีย โดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา (Filtration) ตามแนวทฤษฎี การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "บึงมักกะสัน" โดยให้มีการทดลองใช้ผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่ต้องการกำจัดอยู่แล้วนี้ มาทำหน้าที่ดูดซับความโสโครก รวมทั้งสารพิษจาก น้ำเน่าเสีย โดยทรงเน้นให้ ทำการปรับปรุงอย่างประหยัด และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมบึง
Constructed Wetland and Air Transfer for Waste Water Treatment ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียด้วยการผสมผสานระหว่าพืชน้ำกับระบบการเติมอากาศ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้ทำโครงการบำบัดน้ำเสีย โดย วิธีธรรมชาติ ผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบประหยัด กล่าวคือ จัดสร้างบ่อดักสารแขวนลอย ปลูกต้นกกอียิปต์เพื่อใช้ดับกลิ่น และปลูกผักตบชวาเพื่อดูดสิ่งโสโครกและโลหะหนัก จากนั้น ใช้กังหันน้ำชัยพัฒนา และแผงท่อเติมอากาศให้กับน้ำเสียตามความเหมาะสม
Biological Treated Lagoon ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางชีววิทยา ผสมผสานกับเครื่องกลเติมอากาศแบบ "สระเติมอากาศชีวภาพบำบัด"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำริว่า "การใช้วิธีการทางธรรมชาติ แต่เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอในการบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้น จำเป็นต้องใช้เครื่องเติมอากาศลง ไปในน้ำ โดยทำเป็นระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon)"
TRX-1 ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางฟิสิกส์เคมี (Physical-Chemical) ด้วยการทำให้ตกตะกอน (Presipitation)
ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสีย โดยกระบวนการทางฟิสิกส์เคมี (Physical - Chemical Process) ด้วยการทำให้ตกตะกอน (Presipitation) ตามพระราชดำริ "สารเร่ง ตกตะกอน PAC" (Poly Aluminum Chloride) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อ Model ของเครื่องบำบัดน้ำเสีย ที่ใช้เทคนิคนี้ว่า "TRX-1"
TRX-1 "งานผังเมือง" ส่วนหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยในงานด้านระบบผังเมือง ดังจะเห็นได้จาก การที่พระองค์ทรงนำแผนที่มาใช้ในการวางแผนการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ หรือใช้สนับสนุนแนวพระราชดำริ ที่ได้พระราชทาน ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปปฏิบัติ
TRX-1 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานด้านผังเมือง
การนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชนิดต่างๆ เข้ามาใช้ในงานสำรวจ เพื่อพัฒนาการวางระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานทางด้านผังเมือง ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาทัดเทียมกับอารยะประเทศ
Map Planning's Articles บทความวิชาการในงานด้านผังเมือง
รวบรวมบทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับงานด้านผังเมือง จากวารสารข่าวสารกรมการผังเมือง เอกสารประกอบการสัมมนา และการฝึกอบรมด้านการผังเมือง ของกรมการผังเมือง

กลับไปหน้าแรก | ติดต่อผู้จัดทำข้อมูล | ร่วมเทิดพระเกียรติ | เครือข่ายกาญจนาภิเษก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Agriculture Energy Environment Medicine and Public Health Water Management Telecommunication Education Culture Information Technology