Header of Medicine and Public Health

The Royal Medicine Project โครงการตามพระราชดำริด้านการแพทย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยในสุขภาพและความเป็นอยู่ ของประชาชนชาวไทย จึงได้มีพระราชดำริในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานทางการแพทย์ และการสาธารณสุขในประเทศไทย
Thai Red Cross Sociaty's boat เรือพระราชทานเวชพาหน์: หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางน้ำพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บริษัท อู่เรือกรุงเทพ จำกัด ต่อเรือยนต์ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อพระราชทาน ให้สภากาชาดไทย ใช้เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รักษาพยาบาลราษฎรตามลำน้ำ และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "เวชพาหน์"
Salt Roads เส้นทางเกลือ: แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
"...ให้พิจารณาแก้ไขปัญหา ของการขาดสารไอโอดีนของราษฎร โดยสำรวจในแต่ละพื้นที่ ถึงปัญหาและความต้องการของเกลือ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นที่จะมีปัญหาและความต้องการ ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะต้องสำรวจเส้นทางเกลือ ว่าผลิตมาจากแหล่งใด ก็น่าที่จะนำเอา ไอโอดีนไปผสมกับผลิตต้นทางเกลือเสียเลยทีเดียว..."

กลับไปหน้าแรก | ติดต่อผู้จัดทำข้อมูล | ร่วมเทิดพระเกียรติ | เครือข่ายกาญจนาภิเษก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Agriculture Energy Environment Medicine and Public Health Water Management Telecommunication Education Culture Information Technology