Header of Water Management

His Majestythe King and Meteorology พระมหากษัตริย์กับงานด้านอุตุนิยมวิทยา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัย ในการนำความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา มาใช้เพื่อแก้ปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพ ทางด้านการวินิจฉัยข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา โดยทรงปฏิบัติ และทรงงานอ่านสภาพอากาศของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และพระราชทานพระราชวินิจฉัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
Flood Protection Project for Samuthprakarn province ระบบสารสนเทศ น้ำเพื่อชีวิต NEW!
ระบบสารสนเทศ น้ำเพื่อชีวิต เป็นแหล่งรวมข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับน้ำ ลม พายุ ฝน และวาตภัย อุทกภัยที่เกิดขึ้น ในประเทศไทย
Land Development โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ
หลังจากการเกิดมหาอุทกภัยจากพายุใต้ฝุ่น “ซีต้า” ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ผู้อำนวยการ กองงานส่วนพระองค์ ( คุณดิสธร  วัชโรทัย ) เข้ามาให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  และตรวจติดตามผลการดำเนินงานทุกระยะ
Flood Protection Project for Samuthprakarn province โครงการป้องกันน้ำท่วม จังหวัดสมุทรปราการ
ในปี พ.ศ. 2526 จังหวัดสมุทรปราการต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นผลให้เกิดความเสียหายในหลายจังหวัด ดังนั้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2526 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยทางกรมโยธาธิการ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
   

กลับไปหน้าแรก | ติดต่อผู้จัดทำข้อมูล | ร่วมเทิดพระเกียรติ | เครือข่ายกาญจนาภิเษก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Agriculture Energy Environment Medicine and Public Health Water Management Telecommunication Education Culture Information Technology