Header of center section
วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์ technology.thai.net

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 ให้ความเห็นชอบเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันเทคโนโลยีของไทย" โดยเริ่มดำเนินการในปี 2544 เป็นปีแรก ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทั้งหลายได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้ทรงใช้เทคโนโลยี ทรงคิดค้นเทคโนโลยี และทรงมีพระราชดำริต่างๆ ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎร จนถึงเพื่อช่วยบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับผิดชอบในการจัดทำเว็บไซต์ วันเทคโนโลยีของไทยขึ้น เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" ด้วยซาบซึ้ง และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย

พระราชอัจฉริยภาพทางด้านเทคโนโลยีเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่พระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราษฎรของพระองค์ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากมายหลายโครงการ

ในนามของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เข้าร่วมนำเสนอข้อมูล เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระราชอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีในครั้งนี้ อันประกอบด้วย สำนักฝนหลวง กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย สำนักงาน กปร. โครงการสารานุกรมไทย มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯลฯ รวมทั้งประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ขอถวายความจงรักภักดีแด่ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" เนื่องในวโรกาส "วันเทคโนโลยีของไทย" 19 ตุลาคม ด้วยสำนึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญา บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศ ยังความร่มเย็นเป็นสุข มาสู่พสกนิกรชาวไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารตลอดมา

กลับไปหน้าแรก | ติดต่อผู้จัดทำข้อมูล | ร่วมเทิดพระเกียรติ | เครือข่ายกาญจนาภิเษก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Agriculture Energy Environment Medicine and Public Health Water Management Telecommunication Education Culture Information Technology